Emaxxs.cz je ukončený. Najdete nás v nové firmě Agleia.

REKLAMACE

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Na zboží a výrobky je záruka 24 měsíců.
 • Platný záruční list, je daňový doklad, který obdržíte vždy při koupi našeho zboží či výrobku.
 • Pokud si ji necháte v rámci reklamace vyměnit poškozené zboží či výrobek, neznamená to, že se rozbíhá nová dvouletá záruka, běží dál ta původní.
 • Kupující je povinen před potvrzením převzetí zásilky zkontrolovat, zda není přepravou zásilka poškozena.
 • Dále je povinen zkontrolovat fyzický obsah zásilky dle faktury.
 • Odpovědnost za vady se vztahuje na vady, které vzniknou do dvou let od koupě, ale jen vady, které měla věc od začátku, případně vady, které se vyskytly v prvních šesti měsících po koupi. Což by jinými slovy mohlo znamenat, že na reklamaci sice stále máte dva roky, ovšem když se vada projeví až po uplynutí prvních šesti měsíců, musíte prokázat, že věc byla vadná od počátku.
 • Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 • V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím.
 • Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.
 • V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží.
 • Vrácení zboží je možné bez udání důvodů do 14 dní pouze v případě, že zboží je v originálním obalu, musí být kompletní, nepoškozené, bez známek užívání (lze jen vyzkoušet, ale nesmí být použito) nebo opotřebení s dokladem o koupi (pokud zboží používáme nad obvyklou míru a tím používáním ho poškodíme, tak nám prodávající může strhnout částku, která odpovídá opotřebení).
 • eMaxxs je povinen vrátit peníze do čtrnácti dnů od odstoupení, a to včetně nákladů na dopravu ke spotřebiteli. Vrácení výrobku firmě eMaxxs provádí zákazník na své vlastní náklady.
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží z důvodů použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo použitím nevhodné výrobní technologie, příp. nevhodného konstrukčního řešení výrobku.

 

Za vadu nelze považovat a tudíž záruka se nevztahuje na:

 • vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, které vznikly v důsledku jeho běžného opotřebení během záruční doby
 • opotřebení vlivem nesprávného výběru a nesprávného užívání 
 • opotřebení v důsledku nedodržení zásad účelovosti, ošetřování a údržby
 • mechanické poškození (pomuchlání povrchu, protržení či prořezání povrchového materiálu zboží, poškrábaný, utržené zapínání atp.)
 • poškození vlivem působení inkoustu, kosmetiky a jiných agresivních látek
 • přirozené změny materiálů, z nichž je zboží vyrobeno

 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění. Prodejce může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

 

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ:

EMAXXS.CZ, Sokolská 126, 76310 Hvozdná

 

REKLAMACE MUSÍ OBSAHOVAT: 

jméno kupujícího, kopii faktury, podrobný popis zjištěných závad (případně příčin), návrh na vyřízení reklamace a týká-li se kvality výrobku také reklamovaný výrobek v originálním obalu s etiketou.

*****************

DETAILY REKLAMACE

Pokud výše uvedené informace nebyly srozumitelné, níže naleznete reklamační podmínky více rozepsané.

Při zjištění vady na výrobku nám zašlete zboží na VÝŠE uvedenou reklamační adresu v originálním obalu tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození nebo zničení. Součástí reklamace musí být písemné sdělení důvodu reklamace. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, závadu odstraníme, příp. vyměníme vadné zboží za nový kus a nové zboží Vám zašleme nebo vrátíme částku zaplacenou za objednané zboží bezprostředně po vyřízení reklamace. Oprávněná reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. V případě nároku na vrácení peněz vás bude kontaktovat osoba pověřená vyřizováním reklamací, která s Vámi domluví způsob platby (převodem, hotově).

Reklamované zboží nám nezasílejte na dobírku. Nebude převzata a vrátí se Vám. Při zjištění vady na výrobku nám zašlete zboží na níže uvedenou reklamační adresu v originálním obalu tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození nebo zničení. Součástí reklamace musí být písemné sdělení důvodu reklamace. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, závadu odstraníme, příp. vyměníme vadné zboží za nový kus a nové zboží Vám zašleme nebo vrátíme částku zaplacenou za objednané zboží bezprostředně po vyřízení reklamace. Oprávněná reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. V případě nároku na vrácení peněz vás bude kontaktovat osoba pověřená vyřizováním reklamací, která s Vámi domluví způsob platby (převodem, složenkou). Reklamované zboží nám nezasílejte na dobírku.

 

Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je uvedena u každého výrobku! 

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást. 

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Při intenzivním užívání může být životnost výrobků kratší než záruční doba.

 

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodejce je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Zákazník má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud oprávněná reklamace nebyla vyřízena do 30ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.

 

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu zboží, či odstoupení od smlouvy, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného užívání daného zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. 

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.